Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Ivana Nohová, Anglická 317, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 736 90 830(dále jen „zhotovitel“)

Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“), je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

II. Úprava právních vztahů

Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a násl. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

III. Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dojde na základě závazné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy e-mailové potvrzení závazné objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi.

Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na webových stránkách zhotovitele.

Smlouva může být uzavřena i formální písemnou formou s podpisy obou zúčastněných stran, kdy ustanovení takové smlouvy, pokud upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.

Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele

IV. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických či grafických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.

Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických či grafických služeb.

Neupravené fotografie ani fotografie ve formátu RAW nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné.

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně specifickou cenou, na které se písemně či e-mailem závazně shodl zákazník se zhotovitelem.
Po vytvoření rezervace se stává rezervace závaznou a nelze ji zrušit. Po dohodě se zhotovitelem je možná bezplatná změna termínu.
Zákazník hradí cenu předmětu plnění převodem na účet v plné výši případně po odečtení nevratné rezervační platby) po získání náhledů/ukázky díla, dle platného ceníku v den uzavření smlouvy.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či závazného potvrzení objednávky.

Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli právo využívat vybrané fotografie zákazníka za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / závazném potvrzení objednávky.
Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 45 dní. Nezájmem objednatele se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě nemá objednavatel nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.
Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi, z velmi závažných důvodů (nemoc, zranění, zásah vyšší moci) změnit termín (datum i čas) ateliérového/exteriérového fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.
Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

VII. Práva a povinnosti objednatele

Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná informovat zhotovitele o nedostupnosti, změně nebo zrušení mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.
V případě, že jsou v ateliéru/exteriéru fotografovány děti do 15 let je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru/exteriéru přítomni rodiče dítěte. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.

VIII. Jiná ujednání stran

Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem.
Zákazník nabývá vlastnická práva autorská ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pro soukromé i komerční využití jeho osoby či společnosti. Poskytnutí fotografií jiným subjektům bez souhlasu autora není přípustné.
Zákazník nenabývá vlastnická práva k neupraveným záběrům v žádné podobě.
Slevy a akční ceny nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak.
Zákazník dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání objednatele či se souhlasem objednatele i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu objednatelem.
Zhotovitel dodává zákazníkovi fotografie ve formátu stran 3:2, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě, pokud nebylo předem ujednáno jinak.

IX. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí díla, tj. v záruční době.

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či podrobnou e-mailovou zprávou).

Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, a kteří ve vztahu ke zhotoviteli vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v obchodním zákoníku. Záruční doba je stejná jako v čl. IX odst. 1 těchto VOP.

X. Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu:
Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od přesně specifikované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

XI. Omezení vyplývající z použité technologie

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí grafickych úprav fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti, změny odstínu barev, ostrosti, apod.

Zhotovitel záměrně a pečlivě pracuje s tzv. “hloubkou ostrosti” ve svých fotografiích a upřednostňuje tuto hloubku co nejmenší. Ve výsledné práci jsou poté snímky často s rozostřeným pozadím a tudíž ne vše na fotografiích je nutně ostré v celé hloubce fotografovaného snímku.

XII. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

Zákazník bere na vědomí, že problematická pleť (akné, vyrážka, jiné estetické nedokonalosti) je záležitostí zákazníka samotného a případné péče kvalitního vizážisty před samotným fotografováním. Zhotovitel provede úroveň retuší v kvalitě obvyklé pro danou zakázku.

XIII. Dárky, Bonusy a Poukazy

Za Dárky a Bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které zákazník obdrží bezúplatně,nebo jsou jako Bonus označeny (Bonus za fanouškovství na Facebooku, vizážistka zdarma, Fotokniha k focení zdarma apod.)

Dárky a Bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu zákazníků. Zákazníci, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria,nemají na Dárky a Bonusy nárok.

Dárky a bonusy nelze soudně vymáhat.

Dárky a Bonusy mají formu, velikost, materiál, množství, barvu a zpracování dle předem definovaných kritérií. Pokud zákazník bude chtít Dárky či Bonusy v jiné formě, velikosti, materiálu, množství, barvě či zpracování může mu to zpracovatel umožnit. Tato změna může být zpoplatněna.

Dárkové poukazy na fotografické služby jsou hrazeny předem a zákazník bere na vědomí, že tyto mají předem jasně stanovenou platnost uvedenou na poukazu. Poukazy uplatněné až po skončení jejich platnosti jsou brány jako propadlé a na jejich uplatnění již nebude brán zřetel.

XIV. Odstoupení od smlouvy

V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, tj. v případech dodávky zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV. VOP.

Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV. VOP. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:

a) pokud zákazník poruší čl. VII. odst. 2 VOP;

b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V. těchto VOP.

XV. Storno poplatky

Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den fotografování, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.).

XVI. Další ustanovení

Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a s jeho písemným souhlasem.

Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

XVII. Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy dle těchto VOP / odesláním závazné objednávky / uhrazením rezervační platby zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.

Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:

a) smlouva / závazně potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti zákazníka;

b) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto VOP a instrukcí uvedených na stránkách zhotovitele nebo na vyžádání;

c) smlouva je uzavírána v jazyce českém

d) v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je zákazník oprávněn na tuto chybu zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit;

e) zhotovitel nemá speciální kodexy chování vůči zákazníkům.

Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.

Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020.

V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

IČO: 736 90 830
Ivana Nohová, Anglická 317, 278 01 Kralupy nad Vltavou